Zobacz nasze filmy na YouTube!

Ciepły montaż drewnianych drzwi zewnętrznych firmy "CAL" - film instruktażowy na YouTube
http://www.drzwi-cal.pl/

Drzwi Roku

Konkurs „Drzwi Roku” CAL

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna (dalej „CAL”), ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki.

Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy - architekta, który wykona najlepszy w ocenie komisji konkursowej projekt drzwi CAL, niepowtarzalny, twórczy i możliwy do wdrożenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.12.2016.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

Uczestnik konkursu wykonuje projekt, który jest jego autorskim dziełem.

Uczestnik konkursu przekazuje prawa majątkowe do projektu na rzecz CAL, który może wykorzystywać projekt w sposób dowolny na wszystkich polach eksploatacji (w tym wdrożyć go do produkcji i zamieścić w ofercie handlowej).

Uczestnikiem konkursu nie może być osoba niepełnoletnia.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające umiejętność pływania, które nie przekroczyły 65 roku życia (chyba, że posiadają stopień żeglarski co najmniej sternika jachtowego i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań odbycia rejsu jachtem oraz wykupione indywidualne ubezpieczenie od KL i NNW).

Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania wszelkich prac wynikających z potrzeb eksploatacyjno - nawigacyjnych jachtu, a także poznania oraz akceptacji „Regulaminu jachtu”.

W ramach konkursu zgłaszający może przesłać maksymalnie trzy projekty.

Zgłaszający wyraża zgodę na publikację wykonanych przez siebie projektów w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej CAL, a także we wszystkich innych materiałach promocyjnych firmy CAL w trakcie i po zakończeniu konkursu.

Uczestnik wysyła projekt na adres mailowy drzwiroku@drzwi-cal.pl.

Jeden przesłany projekt (najlepiej o rozszerzeniu jpg) nie powinien zajmować więcej niż 5 Mb.

Zwycięzcę konkursu wyłoni kapituła konkursowa CAL, która do 30.01.2017 poinformuje zwycięzcę o nagrodzie wysyłając na adres mailowy nadawcy stosowną informację.

Nagrodą jest tygodniowy rejs jachtem pełnomorskim u wybrzeży Chorwacji dla jednej osoby w miesiącu czerwcu (10-17) 2017 roku.

Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

CAL zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy. Decyzję w tej kwestii podejmuje komisja konkursowa. Powodem zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy może być niski merytoryczny i estetyczny poziom nadesłanych prac.

Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

CAL zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem rozstrzygnięć dokonuje Komisja Konkursowa CAL.