drzwi cal Show Yourself 3 - Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne premium
fundusze europejskie
PRAWDZIWE DRZWI

Show Yourself 3

Show Yourself 3

Firma obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0004/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 32 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

– wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

– wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

– wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

– rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

– inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

– 10 misji gospodarczych, w tym do RPA, Włoch, Chin, Niemiec, USA, Francji oraz Kanady;

– 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu;

– 29 międzynarodowych wydarzeń targowych;

– usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem.

 

Wśród destynacji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych można wskazać m.in:


1.Europa: Niemcy, UK, Holandia, Polska, Białoruś, Czechy, Belgia, Francja, Włochy;
2.Azja: Rosja, Chiny, Azerbejdżan Indie, Singapur;
3.Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4.Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5.Australia i Oceania: Australia;
6.Ameryka Północna: USA, Kanada, RPA.

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Wartość projektu: 9 984 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 261 640,00 zł

UE